Филтер
 • Наслов на проекти број 1

  Овој текст е случајно генериран и служи за приказ на изгледот на вестите на сајтовите на ГК дизајн. Овој текст е случајно генериран и служи за приказ на изгледот на вестите на сајтовите на ГК дизајн. Овој текст е случајно генериран и служи за приказ на изгледот на вестите на сајтовите на ГК дизајн. Овој текст е случајно генериран и служи за приказ на изгледот на вестите на сајтовите на ГК дизајн. Овој текст е случајно генериран и служи за приказ на изгледот на вестите на сајтовите на ГК дизајн. Овој текст е случајно генериран и служи за приказ на изгледот на вестите на сајтовите на ГК дизајн.

 • Наслов на проекти број 2

  Овој текст е случајно генериран и служи за приказ на изгледот на вестите на сајтовите на ГК дизајн. Овој текст е случајно генериран и служи за приказ на изгледот на вестите на сајтовите на ГК дизајн. Овој текст е случајно генериран и служи за приказ на изгледот на вестите на сајтовите на ГК дизајн. Овој текст е случајно генериран и служи за приказ на изгледот на вестите на сајтовите на ГК дизајн. Овој текст е случајно генериран и служи за приказ на изгледот на вестите на сајтовите на ГК дизајн. Овој текст е случајно генериран и служи за приказ на изгледот на вестите на сајтовите на ГК дизајн.

 • Наслов на архивиран текст

  Овој текст е случајно генериран и служи за приказ на изгледот на вестите на сајтовите на ГК дизајн. Овој текст е случајно генериран и служи за приказ на изгледот на вестите на сајтовите на ГК дизајн. Овој текст е случајно генериран и служи за приказ на изгледот на вестите на сајтовите на ГК дизајн. Овој текст е случајно генериран и служи за приказ на изгледот на вестите на сајтовите на ГК дизајн. Овој текст е случајно генериран и служи за приказ на изгледот на вестите на сајтовите на ГК дизајн. Овој текст е случајно генериран и служи за приказ на изгледот на вестите на сајтовите на ГК дизајн.

 • Членови на дипломатскиот клуб

  Членови на Дипломатскиот Клуб

   

   

   

   

 • Статут на дипломатскиот клуб

              Врз основа на член 5, 20 и 76 од Законот за здруженија на граѓани и фондации, Службен весник на Република Македонија, бр. 31 од 02. 07. 1998 година (натаму: Законот), оснивачкото Собрание на здружението „Дипломатски клуб“, на седницата одржана на 18 февруари 2010 година во Скопје, го донесе следниов

   С Т А Т У Т

  на здружението „Дипломатски клуб“

   

  I.ОПШТИ ОДРЕДБИ

   

  Чл. 1       Со овој Статут се одредуваат целите и задачите на здружението Дипломатски клуб (натаму: Дипломатскиот клуб), името, карактерот и седиштето, работата, активностите, правата и обврските на членовите, организацијата и управувањето, правата и обврските на членовите, застапувањето, начинот на добивање, користење и располагање со средствата и сите други прашања значајни за работата на Дипломатскиот клуб, како и престанувањето на неговата активност.

 • Програма за работа

  ПРОГРАМА ЗА РАБОТА

  на

  ДИПЛОМАТСКИОТ КЛУБ во Скопје

   

  Дипломатскиот клуб во својата основна активност има за цел остварување на поширокиот интерес на државата Република Македонија за примена на традиционалните меѓународни обичаи за непосредна комуникација на дипломатите од различни држави. Притоа, се тргнува од интересот за создавање услови за колегијална, пријателска и професионална размена на мислења меѓу активните дипломати од Министерството за надворешни работи на Република Македонија, нивните пензионирани колеги од една и странските дипломати акредитирани за Република Македонија, независно дали се резидентни во Скопје, престолнината на државата Република Македонија или во некоја друга престолнина. 

 • СООПШТЕНИЕ ОД ДИПЛОМАТСКИОТ КЛУБ - СКОПЈЕ

  Во поддршка на иницијативите за именување на скопскиот аеродром
  со името на Киро Глигоров

  Во годинава, во која се одбележува јубилејот - 100 години од раѓањето на првиот претседател на Република Македонија Киро Глигоров, Дипломатскиот клуб – Скопје, во континуитет, повеќе пати и на разни начини, го изрази своето почитување на неговото дело, а во мај оваа година, во МАНУ беше организатор и на научната конференција „Улогата на Киро Глигоров во меѓународното етаблирање на Република Македонија“. Во подготовка е публикацијата со излагањата на оваа Конференција и со осврти на домашни и странски истакнати личности за делото на Киро Глигоров. Поведен од одделни јавни манифестации, Извршниот одбор на Дипломатскиот клуб ја дава својата поддршка на искажаните иницијативи, во иднина, скопскиот меѓународен аеродром да го носи неговото име. Воедно, Извршниот одбор на Дипломатскиот клуб ја поддржува и иницијативата на Филателистичкиот сојуз на Македонија за издавање поштенска марка по повод 100-тата годишнина од раѓањето на претседателот Киро Глигоров.

 • СООПШТЕНИЕ

  Во рамките  на  своите  програмски  активности  Дипломатскиот  клуб – Скопје вo соработка со МИТ Универзитетот, организира предавање на амбасадорот на Руската Федерација во Република Македонија, Олег Шчербак на тема: „Аспекти наактуелната  руска  надворешна  политика“. Предавањето ќе се одржи на 19(четврток) Ноември, во амфитеатарот на Универзитетот во City Gallery со почеток во 11 часот.

  Дипломатски Клуб
  Скопје, 18.11.2015

 • Организирана тркалезна маса на Правниот факултет во Скопје

  Во рамките на своите програмски активности Дипломатскиот клуб во соработка со Правниот факултет – Јустинијан Први, на 3 ноември 2015 год. одржа тркалезна маса на тема: „Преговарање и техники на преговарање, како алатки на дипломатиите на малите држави“. 

    

 • Invitation for lecture of Ambassador Beleli

 • Јавна дебата за новиот Предлог за измени и дополнување на Законот за надворешни работи

  Во организација на Правниот Факултет „Јустинијан Први“, на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, и Дипломатскиот клуб во Скопје на 14 ноември 2012 во 12.00 часот, во свечената сала на Правниот факултет (Бул. „Крсте Петков Мисирков“ б.б.), ќе се одржи јавна дебата за најновиот Предлог за измени и доплолнување на Законот за надворешни работи.

Проекти на ДК

Дебата „Преспанскиот договор, меѓународната позиција на РМ и...“

На 20 септември 2018 година, во Министерството за надворешни работи на Република Македонија се одржа Дипломатско-академска...

Идни активности на дипломатскиот клуб-скопје

19 јуни 2018 средба со Бејли
28 јуни 2018 средба со Нато во РМ
12 септември 2018 средба со Колбер