21
Дек 11

На 12 и 18 февруари 2010 година беше одржано Основачко собрание на здружението Дипломатски клуб, со седиште во Скопје, Република Македонија. 

Присутни на Собранието беа Виктор Габер, Благој Зашов, Сашко Тодоровски, Шпреса Јусуфи, Јошко Станковиќ, Васил Пановски, Стојан Руменовски, Петко Стефановски, Огнен Малески, Радика Секуловска, Трајче Илиевски, Цветко Колчаковски и  Лина Огненова.

 

Основачкото Собрание го предложи и со акламација го усвои следниов Дневен Ред:

  1. Избор на претседавач на Собранието и на записничар;
  2. Усвојување на Статутот на Здружението „Дипломатски клуб“;
  3. Усвојување на Програмата за работа на Дипломатскиот клуб;
  4. Избор на членови на органите и телата на Дипломатскиот клуб;
  5. Разно

 

Согласно усвоениот Дневен ред, Собранието: 

  1. го избра Сашко Тодоровски, за претседавач; Лина Огненова за прв записничар и Радика Секуловска за втор записничар;
  2. го разгледа предложениот текст на Статутот на Дипломатскиот клуб. По расправата ги усвои и во текстот на Статутот ги инкорпорира предложените измени. Статутот беше едногласно усвоен, со јавно гласање.
  3.  ја разгледа и усвои Програмата за работа на Дипломатскиот клуб. По расправата ги усвои и во текстот на Програмата ги инкорпорира предложените измени. Програмата беше едногласно усвоена со јавно гласање;
  4. беа избрани седум (7) членови на Управниот Одбор. За претседател беше предложен и едногласно избран Виктор Габер, а за потпретседател Огнен Малески; за членови: Благој Зашов, Трајче Илиевски, Шпреса Јусуфи, Стојан Руменовски и Лина Огненова; беа избрани и три (3) члена на Надзорната комисија- Васил Пановски, Радика Секуловска и Петко Стефановски.

 

Избраните членови на Управниот одбор, сметајќи ги тука и Претседателот и Потпретседателот, за секретар на Одборот го предложија и избраа Цветко Колчаковски.

5. Под точката 5 (Разно) Основачкото Собрание заклучи: сите потребни документи (дали треба да се набројат) да бидат поднесени во Централниот регистар на Република Македонија заради  започнување постапка за регистрација на Здружението Македонски дипломатски клуб – Скопје.

 

Прв записничар:                           Претседавач на Собранието

Лина Огненова                                      Сашко Тодоровски

Втор записничар:

Радика Секуловска

 

 

Во Скопје, на 22 февруари 2010